Algemene verkoop-  en leveringsvoorwaarden

Bouw- en Houthandel de Jonge B.V., gevestigd te s-Heer Arendskerke, gedeponeerd op 25 oktober 2013 bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 22058243

Artikel 1: Algemeen

1.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen, verkopen en leveringen van Bouw- en Houthandel De Jonge, of met handelsnaam BPG de
Jonge, en maken deel uit van alle met BPG De Jonge gesloten overeenkomsten. Deze algemene
voorwaarden zijn ook van-toepassing op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad.
1.2.
Op alle door BPG De Jonge B.V. gesloten overeenkomsten, uitgebrachte offertes, aanbiedingen en opdrachten zijn eveneens, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing de algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden Bouwstoffen die door de Vereniging Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland (HI BIN) zijn opgesteld van kracht, met inachtneming van het hierna vermelde.
Waar in de HI BIN voorwaarden gesproken wordt over ondernemer wordt in alle gevallen BPG De Jonge B.V., zijnde opdrachtnemer, bedoeld.
1.3.
In het geval de onderliggende algemene voorwaarden van BPG De Jonge B.V. afwijken van de HI BIN algemene voorwaarden gelden de algemene voorwaarden van BPG De Jonge B.V.
1.4.
Op de verkoop en levering van betonmortel en prefeb metselspecie zijn naast deze voorwaarden van toepassing de algemene verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Betonmortel
Fabrikanten Nederland voor de verkoop, levering en betaling van betonmortel en metselmix zoals
laatstelijk gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage. Voor zover de voorwaarden van BPG De Jonge strijdig zijn met de algemene verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Betonmortel Fabrikanten gelden de voorwaarden van BPG De Jonge.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes

2.1.
Alle offertes en aanbiedingen van BPG De Jonge zijn vrijblijvend.
2.2
Onverminderd het bepaalde in 2.1. zijn offertes van BPG De Jonge niet langer geldig dan 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2.3
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten daaronder begrepen reis- , verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2.4.
Onder levering “franco werk” wordt verstaan levering op de bouwplaats of silo, mits met volle vrachten 10 tot 40 ton en voor BPG De Jonges transportmiddelen bereikbaar. Zulks uitsluitend naar BPG De Jonge’s oordeel. In geval door de opdrachtgever verstrekte gegevens en tekeningen
onjuist blijken dan heeft BPG De Jonge het recht om de daaruit voortvloeiende meerkosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen die alsdan gehouden is deze kosten binnen 14 dagen na facturering te voldoen.

Artikel 3: Levering en uitvoering

3.1.
Een overeengekomen termijn met betrekking tot de levering/uitvoering is geen fatale termijn, tenzij  uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering/uitvoering dient BPG De Jonge derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
3.2.
BPG De Jonge is bevoegd in gedeelten te presteren.
3.3.
Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op koper/opdrachtgever over zodra deze zaken het magazijn van BPG De Jonge dan wel het magazijn van diens toeleverancier hebben verlaten zelfs indien franco levering is overeengekomen.
3.4.
Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig de bij BPG De Jonge in opdracht gegeven c.q.  gekochte zaken afneemt, is BPG De Jonge gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van
opdrachtgever op te slaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.
3.5.
Bij levering van goederen in, alsmede bij het gebruik of in-huur nemen van de door BPG De Jonge verschafte containers berust het goede beheer daarover alsmede verantwoordelijkheid en risico daarvoor volledig bij afnemer c.q. huurder, vanaf het ogenblik dat de containers ter leveringsplaats zijn afgeladen, ongeacht de aard en/of de omstandigheden daarvan. De afnemer c.q. huurder verplicht zich tevens de containers te bestemder tijd, althans op eerste aanmaning van de zijde van BPG De Jonge, leeg, schoon en op een voor de containerwagen normaal bereikbare plaats ter beschikking te stellen. Bij overtreding van laatstgemelde bepaling is gebruiker of huurder een boete verschuldigd aan BPG De Jonge van 113,50 voor elke overtreding of elke dag dat huurder in verzuim is, onverminderd het recht van BPG De Jonge volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 4: Betaling

4.1.
Betaling van leveringen dient, zonder verrekening en/of opschorting binnen de op de factuur genoemde termijn plaats te vinden. Als op de factuur geen termijn is genoemd dan moet betaling
plaatsvinden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.
4.2.
De betalingstermijn als genoemd in lid 1 geldt als fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
4.3.
Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van verschuldigde bedragen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen
tenminste 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 500,–.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1.
BPG De Jonge behoudt zich de eigendom voor van alle door BPG De Jonge aan opdrachtgever geleverde materialen totdat de (koopprijs hiervan geheel is voldaan, daaronder begrepen
buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval BPG De Jonge op de opdrachtgever vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten
van opdrachtgever in één of meer van diens verplichtingen jegens BPG De Jonge. Het is opdrachtgever niet toegestaan om geleverde materialen te verpanden of aan een derde enig recht
daarop te verlenen zolang de eigendom hiervan nog niet op de opdrachtgever is overgegaan.
5.2.
Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het opdrachtgever toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde materialen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te verwerken of daarover te beschikken.
5.3
Indien opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld is BPG De Jonge gerechtigd de goederen die aan hem toebehoren zelf en voor rekening van opdrachtgever terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Opdrachtgever zal hieraan medewerking verlenen. Opdrachtgever verleent BPG De Jonge hierbij onherroepelijk machtiging om daartoe een voor opdrachtgever in gebruik zijnde ruimte te (doen) betreden. De
opdrachtgever dient haar medewerking te verlenen op straffe van een, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 500,– per dag, dat geen medewerking wordt verleend.

Artikel 6: Keuring en reclames

6.1.
De opdrachtgever is verplicht het geleverde terstond bij levering te controleren op zichtbare gebreken, tekorten of beschadigingen.
6.2
Tekorten of beschadigingen die bij levering aanwezig zijn dient de opdrachtgever binnen twee dagen schriftelijk te melden aan BPG De Jonge.
6.3.
Schade, afwijkingen en gebreken die niet bij levering konden worden ontdekt, dienen binnen 14 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 30 dagen na levering schriftelijk aan BPG De Jonge te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het
geleverde te hebben goedgekeurd en de eventuele aanwezigheid van gebreken te hebben aanvaard.
6.4.
Indien de opdrachtgever weigert, door haar bestelde of conform haar specifieke wensen geproduceerde zaken af te nemen, is de opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in het
vorige artikel een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van 30% van de netto factuurwaarde van die zaken.

Artikel 7: Retourzendingen

7.1.
Retourzendingen worden alleen geaccepteerd -indien dit is overeengekomen. Goederen die door
BPG De Jonge op voorraad worden gehouden en die in goede verkoopbare staat verkeren worden in beginsel teruggenomen onder de navolgende voorwaarden: Na overleg met de verkopers/expeditieafdeling van BPG De Jonge.
a. Door overlegging van de bon of rekening waarop het materiaal is berekend.
b. De retourlevering dient te geschieden in het magazijn van BPG De Jonge waar keuring plaatsvindt door een magazijnmedewerker van BPG De Jonge.
Indien aan alle voorgaande voorwaarden is voldaan volgt creditering tegen maximaal 85% van de berekende prijs en wordt minimaal 50,– vrachttoeslag per losadres in rekening gebracht.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1.
Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake een “product” aansprakelijkheid en  consumentenkoop alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde, is BPG
De Jonge niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, daaronder in ieder geval, maar niet alleen, begrepen de lijfschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, geleden door de opdrachtgever als door derden, verband houdende met door BPG De Jonge geleverde zaken, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van BPG De Jonge zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikte. Opzet of grove schuld van niet leidinggevende ondergeschikte en/of derden waarvan BPG De Jonge zich bediend leidt derhalve niet tot aansprakelijkheid.
8.2
Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, is BPG De Jonge in ieder geval niet  aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het
gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het na objectieve maatstaven geschikt is.
8.3.
Behoudens opzet of grove schuld is BPG De Jonge of haar leidinggevende onderschikte niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van enig gebruik aan de geleverde
zaken, zeker niet wanneer:
a. Aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt niet bestond op het tijdstip waarop BPG De Jonge het product in het verkeer heeft gebracht.
b. Het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop het product in het verkeer is gebracht, onmogelijk was het bestaan van dit gebrek te ontdekken.
8.4.
In geval van aansprakelijkheid is BPG De Jonge nimmer verregaand schadevergoeding plicht dan (primair) de hoogte van het netto factuurbedrag en (subsidiair) het bedrag dat de verzekeraar van BPG De Jonge dekt, vermeerderd met het eventuele eigen risico van BPG De Jonge. In geen gevalzal de totale vergoeding van directe schade meer dan de 10.000,– bedragen. Alle  vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens BPG De Jonge vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs  bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 9: Beëindiging

9.1
Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan één of meer van zijn  verplichtingen is BPG De Jonge bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder
rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
9.2.
Onverminderd het bepaalde in artikel 4 (betaling) en de overige haar toekomende rechten zijn de vorderingen van BPG De Jonge op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, zonder dat
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, zonder dat BPG De Jonge tot enige
schadevergoeding gehouden zal zijn, onder andere in de volgende situaties:
a. In geval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard hij zijn eigen faillissement aanvraagt of indien hij surseance van betaling aanvraagt of de Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen op opdrachtgever van toepassing wordt verklaard;
b. In geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is en overlijdt of onder curatele of bewind wordt gesteld.
c. In geval een aanvraag voor kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of
niet in voldoende mate wordt gehonoreerd;
d. Indien opdrachtgever ondanks aanmaning per aangetekende brief met berichtgeving van ontvangst of per deurwaardersexploit in verzuim blijft zijn verplichtingen na te komen binnen de gestelde-termijn.
In de gevallen a t/m d is BPG De Jonge bevoegd de verdere uitvoering van alle overeenkomsten van opdrachtgever op te schorten dan wel tot ontbinding van die overeenkomst over te gaan. Een  en ander onverminderd het recht van BPG De Jonge om volledige schadevergoeding te vorderen.
9.3.
De opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor alle schade die BPG De Jonge leidt doordat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden omdat de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan één of meer van zijn verplichtingen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

10.1.
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en BPG De Jonge is Nederlands recht van toepassing.
10.2.
Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen opdrachtgever en BPG De Jonge kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Middelburg.

ons assortiment

Het assortiment van de Bouwpartner vestigingen bestaat uit verschillende hoofdgroepen: ruwe bouwstoffen, hout & plaatmateriaal, tegels, sanitair, keukens, tuin en shopproducten zoals gereedschappen, ijzerwaren, installatiematerialen, chemische bouwstoffen, kleding, schoeisel, PBM en toebehoren. Naast de bekende A-merken in de verschillende productgroepen heeft Bouwpartner ook veel eigen merk producten, een professionele kwaliteit tegen een scherpe prijs. Klik op de productgroep voor meer informatie.